Налазите се овде: Дом Users Мирослав Ристановић

Мирослав Ристановић

 Наслов   Врста 
Nabavka deminerskih šljemova i druge opreme Otvoreni postupak
Nabavka usluge prevoza putnika (građana i učenika) u javnom linijskom prevozu u Brčko distriktu BiH Otvoreni postupak
Nabavka radova za potrebe Osnovnog suda BiH – 2 lota Otvoreni postupak
Nabavka radova za potrebe Odjeljenja za obrazovanje - 2 lota Otvoreni postupak
Radovi na privremenoj sanaciji betonskog kolektora "Ficibajer" Brčko Pregovaracki postupak
Nabavka opreme za opremanje restorana JU Ekonomske škole Brčko Otvoreni postupak
Nabavka namještaja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Otvoreni postupak
Nabavka računara za javnu sigurnost 2 lota Otvoreni postupak
Nabavka sadnica za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko Otvoreni postupak
Nabavka vakcina "Lasota" Otvoreni postupak
Nabavka radnih uniformi za potrebe domara u Odjeljenu za obrazovanje Otvoreni postupak
Dorada aplikativnog software-a (Glavna knjiga trezora) za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Pregovaracki postupak
Nabavka racunarske opreme za potrebe JU Prve OŠ Brčko Otvoreni postupak
Nabavka simulatora vožnje za JU Tehničku školu Brčko Otvoreni postupak
NABAVKA NADOGRADNJE APLIKATIVNOG SISTEMA - SOFTVER POLICIJE BD BiH Pregovaracki postupak
Nabavka usluge servisiranja audio i video nadzora vozila Policije Brčko distrikta BiH Pregovaracki postupak
Nabavka radova na izmještanju dalekovoda 10KV u MZ Broduša Pregovaracki postupak
Nabavka mrežne opreme za Pravosuđe Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka radova uređenja parcele za odvijanje praktične nastave za JU Poljoprivrednu i medicinsku školu Brčko Otvoreni postupak
Nabavka udžbenika za osnovne škole - 4 lota (Ponovljeni postupak) Otvoreni postupak
Nabavka udžbenika za učenike osnovnih škola Brčko distrikta BiH - 20 lotova Otvoreni postupak
Nabavka radova priključenja na NN mrežu objekata koji su prošli kroz program obnove Pregovaracki postupak
Nabavka školskih klupa i stolica za potrebe JU Pete osnovne škole Brčko Otvoreni postupak
Nabavka usluge projektovanja za potrebe Odjeljenja za obrazovanje - 3 lota Otvoreni postupak
Izrada strategije prostornog razvoja i prostornog plana Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka usluge izrade prostorno planske dokumentacije - regulacioni planovi - 12 lotova Otvoreni postupak
Nabavka radova za obrazovanje - 6 lotova Otvoreni postupak
Nabavka radova na ugradnji elemenata centralnog toplovodnog grijanja u JU Deseta OŠ Bijela Otvoreni postupak
Nabavka plovnog vozila - mala brodica Otvoreni postupak
Nabavka poštanskih usluga za potrebe Vlade Brčko distrikta BiH - Okvirni za 2018, 2019 i 2020. godinu Otvoreni postupak
Nabavka usluge izrade digitalnog orto foto snimka za Brčko distrikt BiH Otvoreni postupak
Nabavka rovokopača - utovarivača (ERNOW) Otvoreni postupak
Nabavka radova na održavanju objekata koje koristi Policija Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka vakcine "Lasota" - Ponovljeni postupak Otvoreni postupak
Nabavka radova na osnovnim školama - 3 lota Otvoreni postupak
Nabavka radova za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost - 3 lota Otvoreni postupak
Nabavka reklamnog materijala i poklona - 2 lota Otvoreni postupak
Nabavka putničkog motornog vozila za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove Otvoreni postupak
Nabavka radova na održavanju veterinarske stanice Brčko Otvoreni postupak
Nabavka radova na izgradnji fiskulturne sale za potrebe JU Devete OŠ Maoča - PŠ Rašljani (I faza) Otvoreni postupak
Nabavka promotivnog materijala za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka kanc. namještaja za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (fotelje) Otvoreni postupak
Nabavka opreme za video nadzor za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka usluge izrade elaborata i projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na području Brčko distrikta BiH - 8 lotova Otvoreni postupak
Nabavka radova na rekonstrukciji objekta JU Druge OŠ, zamjena stolarije i fasade i rekonstrukcija PO Omerbegovača Otvoreni postupak
Nabavka elektronskih uređaja za potrebe JU Prve OŠ Brčko Otvoreni postupak
Održavanje aplikativnog softvera (RAS Aplikacija) za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Pregovaracki postupak
Nabavka radova uređenja dvorišta JU Četrnaeste OŠ Krepšić Otvoreni postupak
Nabavka računarske opreme za potrebe JU Četrnaeste OŠ Krepšić Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka uniformi za potrebe domara u Odjeljenju za obrazovanje Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka uniformi za potrebe domara u Odjeljenju za obrazovanje Otvoreni postupak
Nabavka vakcina protiv kuge svinja Otvoreni postupak
Nabavka vakcina protiv bolesti plavog jezika kod goveda Otvoreni postupak
Nabavka lektira za potrebe JU Osme OŠ Brka - 24 lota Otvoreni postupak
Nabavka usluga specijalizovanog interneta sa dodatnim uslugama za Policiju BD Otvoreni postupak
Nabavka laboratoriskog namještaja i opreme za kabinet veterine i kabinet medicine za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko Otvoreni postupak
Nabavka radova na rekonstrukciji podova u učionicama JU Treće OŠ Brčko Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja (Fotelje) za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka radova na izradi i montaži staklenih pregrada u hodnicima aneksa JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko Otvoreni postupak
Nabavka elektronskih uređaja za potrebe JU Prve OŠ Brčko Otvoreni postupak
Nabavka i ugradnja sistema video nadzora za potrebe Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje Vlade Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka radova na uređenju površina i sadnja drveća u MZ Ilićka (Drenaža) Otvoreni postupak
Nabavka materijala za tekuće održavanje školskih objekata (Okvirni sporazum) Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka klima uređaja za potrebe JU Prve OŠ Brčko Otvoreni postupak
Nabavka usluga čišćenja i održavanja čistoće u objektima Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH u toku 2019. 2020. i 2021. godine Otvoreni postupak
Nabavka udžbenika za učenike osnovnih škola Otvoreni postupak
Nabavka radova na izgradnji staklenih pregrada u JU Poljoprivrednoj i medicinskoj školi Brčko Otvoreni postupak
Tekuće održavanje izgrađenih vodoprivrednih objekata, košenje, sječa šiblja i niskog rastinja, sječa i krčenje drveća za 2018. i 2019. godinu – 3 lota Otvoreni postupak
Nabavka radova na izgradnji dječijeg vrtića u naselju Ilićka Otvoreni postupak
Nabavka utomobila za potrebe Kancelarije gradonačelnika - Inspektorat Otvoreni postupak
Nasipanje protivpožarnih puteva na teritoriji Brčko distrikta BiH - Okvirni sporazum Otvoreni postupak
Nabavka računara za potrebe Odbora za zapošljavanje Otvoreni postupak
Nabavka usluge laboratoriskog ispitivanja uzoraka, analiza i superanaliza goveda Otvoreni postupak
Održavanje vozila 7 lotova Otvoreni postupak
Nabavka usluge izrade prostorno planske dokumentacije 2 lota Otvoreni postupak
Nabavka usluge projektovanja za potrebe Pododjeljenja za podršku MZ, UG i NVO Otvoreni postupak
Nabavka radova na izgradnji nadstrešnice za potrebe JU Druge OŠ Brčko Otvoreni postupak
Nabavka namještaja (Polica) za potrebe JU Četvrte osnovne škole Brčko Otvoreni postupak
Nabavka putničkog automobila za potrebe Sekretarijata Vlade Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka usluge nadzora nad izgradnjom hidrograđevinskim i elektro objektima - 2 lota Otvoreni postupak
Nabavka lopti za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Otvoreni postupak
„Набавка компјутерских услуга (дорада software-a главне књиге) за потребе Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ“ Pregovaracki postupak
Nabavka štampanog materijala i obrazaca za potrebe odjeljenja i institucija Brčko distrikta BiH - 14 lotova Otvoreni postupak
Nabavka uniformi za Policiju Brčko distrikta BiH - 5 lotova Otvoreni postupak
Nabavka softwara za podržavanje procesa fiskalizacije u Brčko distrikt BiH Otvoreni postupak
Tekuće održavanje izgrađenih vodoprivrednih objekata, košenje, sječa šiblja i niskog rastinja, sječa i krčenje drveća za 2018. i 2019. godinu – 3 lota Otvoreni postupak
Nabavka nastavnih sredstava i pomagala za potrebe osnovnih i srednjih škola – 2 lota Otvoreni postupak
Nabavka TV-a i ostalih uređaja za potrebe Odjeljenja za obrazovanje – 5 lotova Otvoreni postupak
Nabavka usluge izrade elaborata i projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na području Brčko distrikta BiH - 10 lotova Otvoreni postupak
Nabavka automobila za potrebe Odjeljenja za javne poslove Otvoreni postupak
Nabavka usluge laboratoriskog ispitivanja uzoraka, analiza i superanaliza goveda Otvoreni postupak
Nabavka sjemena i azota u veterinarstvu Otvoreni postupak
Nabavka usluge objave konkursa u dnevnim novinama - 6 lotova Otvoreni postupak
Nabavka usluge izrade glavnog projekta sanacije mosta Brčko-Gunja Otvoreni postupak
Nabavka vakcina protiv klasične kuge svinja Otvoreni postupak
Nabavka radova za potrebe KUJI - 10 lotova Otvoreni postupak
Nabavka usluge štampanja i štampanih obrazaca - 3 lota (Objedinjena nabavka) Otvoreni postupak
Nabavka radova tekućeg održavanja školskih objekata (okvirni sporazum) - 10 lotova Otvoreni postupak
Nabavka usluge ispitivanja kvaliteta i kvantiteta izvedenih kapitalnih projekata Otvoreni postupak
Nabavka usluge izrade elaborata i projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na području Brčko distrikta BiH - 5 lotova Otvoreni postupak